1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ma Cherie. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Ma Cherie behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ma Cherie erkend.
1.4 Ma Cherie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties vermeld in de productomschrijving.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats indien het uit voorraad leverbare product strekt.
2.2 Aan de leveringsplicht van Ma Cherie wordt, behoudens tegenbewijs, voldaan zodra de door Ma Cherie geleverde zaken eenmalig aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot weigering of aanvaarding tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.3 Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. Aan bovengenoemde voorwaarden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke verplichtingen worden opgelegd of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u bij Ma Cherie een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ma Cherie. Ma Cherie houdt zich aan de Wet Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.
4.2 Ma Cherie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ​​zorg voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
4.3 In sommige gevallen maakt Ma Cherie gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Garantie en conformiteit
5.1 Wij staan ​​er als bedrijf voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.
5.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer op grond van de wet.
5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het geleverde artikel niet juist, onvolledig of onvolledig is, dient de klant deze gebreken onmiddellijk schriftelijk / per e-mail aan Ma Cherie te melden alvorens over te gaan tot retournering aan Ma Cherie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten en kunnen tot maximaal 48 uur na levering worden gedaan.
5.4 Indien klachten van de afnemer door Ma Cherie gegrond worden bevonden, zal Ma Cherie naar haar keuze hetzij de geleverde zaken kosteloos vervangen hetzij met de afnemer een schriftelijke afspraak maken over de schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ma Cherie en daarmee de hoogte van de schadevergoeding is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ma Cherie) tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Ma Cherie in het desbetreffende geval wordt gedekt. geval. Iedere aansprakelijkheid van Ma Cherie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 Ma Cherie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6 Deze garantie is niet van toepassing indien:
A) zolang de klant jegens Ma Cherie in verzuim is;
B) de afnemer heeft de geleverde zaken zelf gerepareerd en / of bewerkt dan wel door derden laten repareren / of bewerken.
C) de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of zijn behandeld in strijd met de instructies van Ma Cherie en / of instructies op de verpakking;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
5.7 Het trekken van kleding valt niet onder de garantie. Pullen ontstaat door wrijving met andere materialen en wij zijn hier niet verantwoordelijk voor.

  1. Afbeeldingen en specificaties
    6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz .; bijv. gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten ed op de website van Ma Cherie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  1. Aansprakelijkheid
    7.1 Ma Cherie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​aan voertuigen of andere objecten ontstaan ​​door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en / of raadpleeg onze website.
  1. Behoud van product

8.1 Eigendom van alle door Ma Cherie aan de klant verkochte en geleverde goederen berust bij Ma Cherie zolang de klant de vorderingen van Ma Cherie uit de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet heeft betaald, zolang de klant nog werk heeft aan uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft betaald en zolang de klant de vorderingen van Ma Cherie wegens het niet nakomen van dergelijke verplichtingen nog niet heeft voldaan, waaronder vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten.
8.2 De door Ma Cherie geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
8.4 De klant geeft onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ma Cherie of een door Ma Cherie aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden in alle gevallen waarin Ma Cherie haar eigendomsrechten wil uitoefenen. en om die dingen daarheen te brengen.
8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Ma Cherie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven bij Ma Cherie.

  1. Herroepingsrecht

Onder de wettelijke bepalingen geldt tevens dat de klant een herroepingsrecht heeft volgens de wettelijke norm van 14 dagen.

  1. Portretrechten

Alle foto’s hebben portretrecht. De foto’s mogen alleen worden gebruikt door Ma Cherie. De foto’s mogen alleen worden gebruikt met toestemming van Ma Cherie. Als de foto’s toch worden gebruikt, wordt dit in rekening gebracht.